TERMINY REKRUTACJI

do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na rok szkolny 2024/2025

  od 13 maja do
14 czerwca 2024 r.

Składanie przez kandydatów podań do wybranych szkół  ponadpodstawowych - wprowadzanie zgłoszeń

od 21 czerwca
do 8 lipca 2024 r., do godz. 15.00

Składanie dokumentów (do szkoły pierwszego wyboru):
- świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej,

- zaświadczenie   o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- inne dokumenty i zaświadczenia

16 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły (listy mogą być opublikowane w Internecie)

od 16 lipca do 18 lipca 
2024 r. do godz. 15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginały dokumentów, o ile nie złożyli ich wcześniej – w ten sposób potwierdzając wolę podjęcia nauki w danej szkole.

19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Do 31 sierpnia 2020 r.

Prowadzenie rekrutacji uzupełniającej - w miarę posiadania wolnych miejsc.