Regulamin rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w formie elektronicznej (system naboru elektronicznego ).

Kandydat, rejestrując się w systemie elektronicznym, ma prawo wybrać równocześnie nie więcej niż sześć szkół ponadpodstawowych, natomiast może wskazać dowolną ilość oddziałów w danej szkole – tworząc listę preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych.
Podanie w formie papierowej należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru.
System elektronicznej rekrutacji będzie umieszczał kandydata – zgodnie z jego preferencjami, uwzględniając jego liczbę pkt oraz liczbę wolnych miejsc w oddziale.

Szkoły nie oznaczają minimalnego progu punktowego.

Kandydaci:
    a) dokonują rejestracji indywidualnie, ew. za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej lub wprowadzani są do systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w punkcie naboru VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul Wyspiańskiego 16a,
    b) wypełniają (lub uzupełniają) elektronicznie wniosek, który następnie, podpisany przez rodziców, składają w szkole pierwszego wyboru – w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a w Rzeszowie. 

(Uczeń jest wpisany na listę kandydatów w systemie elektronicznym dopiero po złożeniu wniosku w formie papierowej).

Wypełniając podanie tradycyjnie, kandydat pobiera druk formularza z zakładki Dokumenty na stronie naboru lub odbiera go w szkole ponadpodstawowej. Wypełnia wszystkie pola formularza, podpisując go wraz z rodzicami (opiekunami). Wypełniony formularz zanosi do szkoły pierwszego wyboru - VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.


DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATA
ubiegającego się o przyjęcie do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

a) podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku,
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymanego z OKE,
d) inne dokumenty, np. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty lub zaświadczenie o uzyskaniu wysokiego miejsca w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,
e) fotografia podpisana na odwrocie,