UWAGA: wsparcie dla rodzin pegeerowskich

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu grantowego: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjny Polska Cyfrowa.

Konkurs ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
· sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
· ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
· usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Zainteresowani rodzice/pełnoletni uczniowie spełniający wymagane kryteria, zgodnie z oświadczeniem - załącznik nr 8 lub nr 9 do dokumentacji konkursowej (w załączeniu) mogą dostarczyć podpisane oświadczenia w terminie do 28 października 2021 do godz. 15:30.

Dokumentację konkursową wraz z regulaminem konkursu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

UWAGA - można jeszcze donieść oświadczenia we wtorek 2.11.2021 r. do godz. 9.00

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie

r. szk. 2020/2021

Nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Wniosek obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 5 lipca 2021 roku rozpocznie rekrutację do 10 Edycji stypendiów akademickich na rok 2021/2022.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach akademickich.Link do naszej strony: www.fejj.pl

Link do Regulaminu: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=8

„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” Regulamin: https://podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-2/1029-regulamin-szkolnictwo-ogolne                                                                                          

Pozostałe dokumenty dotyczące stypendium są dostępne na stronie; https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Stypendium w ramach miejskiego programu PRIMUS INTER PARES - wszelkie informacje znajdują się na stronie BIP Miasta Rzeszowa


Nabór wniosków o przyznanie stypendiów – szkolnictwo ogólne

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 10 września 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze (szkolnictwo ogólne)).pdf

Warunki:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508); obecnie wynosi ona 528 zł.

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:
• uczniowie szkół publicznych, 

Wymagane dokumenty

• wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (wniosek dostępny poniżej),
• zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15, tel. 17 875 46 39.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019, poz. 1481 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XVI/315/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (uchwała do pobrania poniżej).

Formy stypendium szkolnego:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie,
  • pomocy rzeczowej, jako całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej; dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Jednostka odpowiedzialna

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15, tel. 17 875 46 39.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.