Matura 2024 - podstawowe informacje

UWAGA

1. Harmonogram egzaminu maturalnego 2024

2. Dostosowania egzaminów do potrzeb uczniów. (Komunikat Dyrektora CKE)

3. Komunikat o materiałach pomocniczych i przyborach

4. Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w r. szk. 2023/2024

5.Informacja o egzaminie maturalnym ze strony CKE 

6. Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów

7. Wykaz tematów "jawnych" do egzaminu z j. polskiego w częsci ustnejW r. 2024 egzamin maturalny zdający zdają w części pisemnej oraz w części ustnej; egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.


Egzamin maturalny obejmuje:

w części ustnej następujące przedmioty obowiązkowe:

a) język polski - egzamin bez określania poziomu

b) język obcy - egzamin bez określania poziomu

w części pisemnej następujące przedmioty obowiązkowe:

na poziomie podstawowym:
a) język polski
b) język obcy nowożytny
c) matematyka

oraz jeden egzamin na poziomie rozszerzonym z przedmiotu wybranego przez ucznia; 

dodatkowo uczeń może wybrać do 6 przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (wynik z tych egzaminów nie ma wpływu na zdanie matury) spośród następujących przedmiotów:
a) biologii
b) chemii
c) filozofii
d) fizyki
e) geografii
f) historii
g) historii muzyki
h) historii sztuki

i) informatyki
j) języka łacińskiego i kultury antycznej
k) języka mniejszości etnicznej
l) języka mniejszości narodowej
m) języka obcego nowożytnego
n) języka polskiego
o) języka regionalnego
p) matematyki
r) wiedzy o społeczeństwie


Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz ustnej otrzymał co najmniej 30 % punktów i przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminów znajdują się w procedurach maturalnych, informatorach maturalnych z poszczególnych przedmiotów dostępnych na stronie CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także dodatkowe materiały nt. egzaminu maturalnego oraz filmy instruktażowe lub ilustrujące przebieg egzaminu.
 
 
 Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia!!!