Deklaracja dostępności
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie: www.8lo.rzeszow.pl

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2018-02-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
- zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: ----

Skróty klawiszowe:
- TAB – przejście do kolejnego elementu
- SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje dodatkowe:
- podwyższony kontrast
- możliwość powiększania liter
- podświetlane linki
- jasne tło
- możliwość powiększania szablonu
- możliwość zwiększania odstępów między literami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Wojciech Hałucha adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 21 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Dane teleadresowe podmiotu:
Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a
Tel.: 17 748 21 20
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.8lo.rzeszow.pl


Dostępność architektoniczna:
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, do którego prowadzą schody (od strony stadionu Resovii i osiedla), od tej samej strony wejście do szatni na poziomie 1 (suterena), wejście od strony boisk i wejście boczne, od strony bazarku przy ul. Wyspiańskiego, do których również prowadzą schody. Sekretariat znajduje się najbliżej wejścia głównego, na parterze, po lewej stronie.
2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, obok głównego wejścia do szkoły.
3. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach (są szerokie korytarze, ale są także wewnętrzne schody, nie ma wind).
4. W budynku na pierwszym piętrze jest toaleta częściowo dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

5. Schody zewnętrzne i wewnętrzne mają zabezpieczenie antypoślizgowe.
6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W szkole, w podstawowym zakresie, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.