Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania

Antynarkotykowy telefon zaufania, tel. 801 199 990, czynny codziennie 16:00-21:00, całkowity koszt rozmowy, jak za jeden impuls
Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) .
www.niebieskalinia.info tel. 0-801 12 00 02
Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111
Telefony zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie prowadzony przez Urząd Wojewódzki 987
Całodobowy telefon interwencyjnego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji kryzysowej MOPS 17 8635389

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie przy ul Rejtana 3, tel 17 74 83 800.