M A T U R Z Y S T O !!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny,
chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich
i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr
powinieneś to przeczytać!
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 ogłasza:

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną
w 2020r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
•    zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
•    są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
•    są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni  w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej
2 lat;
•    mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
•    pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
•    osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www. stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 12 sierpnia 2020r. do dnia 14 września 2020r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz
z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul.  Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021” - Segment IA.
Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl
Informacji o programie udzielają:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                               Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź                                        Oddział Terenowy w Rzeszowie
tel. 42  632 59 91, 42  631 95 58                                            tel. 17 853 78 87